Disclaimer voor www.tafelenkeuken.nl

Tafel en Keuken (onderdeel van Wegter Consumenten B.V., Kamer van Koophandel 060.55.265), hierna te noemen Wegter, verleent je hierbij toegang tot www.tafelenkeuken.nl en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Wegter behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Wegter spant zich in om de inhoud van www.tafelenkeuken.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.tafelenkeuken.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Wegter. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.tafelenkeuken.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Wegter. Voor op www.tafelenkeuken.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Wegter nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Wegter. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wegter, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.